Warunki gwarancji

F5R Team jako Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie produktów na następujących zasadach:

1. Okres gwarancji na zakupione produkty wynosi 24 miesiące od daty zakupu chyba, że ustalenia z F5R Team stanowią inaczej. Na zakupione części serwisowe okres gwarancji wynosi 12 miesięcy pod warunkiem ich montażu przez serwis F5R Team. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres wykonywania naprawy gwarancyjnej. Ewentualna przedłużona gwarancja nie obejmuje elementów normalnie zużywających się.

2. Warunkiem realizacji roszczeń gwarancyjnych jest wskazanie przez Kupującego numeru seryjnego części, lub faktury (paragonu) zakupu. W przypadku przedłużenia gwarancji warunkiem realizacji roszczeń jest wskazanie umowy z F5R Team przedłużającej gwarancję

3. Ochrona gwarancyjna obejmuje produkty F5R Team eksploatowane na terytorium Polski.

4. W okresie gwarancyjnym F5R Team zobowiązuje się do usunięcia usterki produktu, których przyczyny wynikają bezpośrednio z wad materiałowych lub produkcyjnych sprzedanego towaru.

5. Usterki objęte gwarancją należy niezwłocznie po ich stwierdzeniu zgłosić do F5R Team, wskazując ich rodzaj i dane teleadresowe Kupującego. F5R Team ustosunkuje się do żądania zawartego w zgłoszeniu gwarancyjnym niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia i dostarczenia produktu. Kupujący zobowiązany jest do umożliwienia F5R Team wykonania wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do ustalenia przyczyn awarii i ewentualnie ich usunięcia.

6. Usterki uznane przez F5R Team za objęte obowiązkiem naprawy gwarancyjnej zostaną usunięte poprzez wymianę wadliwych części lub wymianę kompletnego produktu na wolny od wad, w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia i dostarczenia produktu do F5R Team. F5R Team poinformuje Kupującego o uznaniu zgłoszenia i sposobie usunięcia usterki. W szczególnych przypadkach, termin usunięcia usterki może ulec odpowiedniemu przedłużeniu ze względu na charakter uszkodzenia lub ewentualnie wady towaru.

7. F5R Team realizuje świadczenia gwarancyjne wyłącznie w dni robocze. W szczególnych przypadkach F5R Team może wykonać świadczenia gwarancyjne w dni ustawowo wolne od pracy lecz wyłączenie po ustaleniu szczegółów z Kupującym.

8. Obowiązek świadczeń gwarancyjnych powstanie pod warunkiem, że produkt został dobrany, zamontowany i eksploatowany zgodnie z wytycznymi producentów samochodów oraz zgodnie z ogólnymi zasadami naprawy i eksploatacji.

9. Gwarancja na produkt wygasa, jeżeli naprawy lub inne ingerencje w dane urządzenie nie były przeprowadzone bezpośrednio przez serwis F5R Team. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy typowych czynności eksploatacyjnych.

10. Jeżeli F5R Team nie ma możliwości naprawy lub wymiany produktu na taki sam fabrycznie nowy wskutek zakończenia produkcji lub braku w magazynie, Klient otrzyma zwrot ceny zakupu produktu.

11. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu.

12. Gwarancja nie obejmuje pośrednich i bezpośrednich kosztów demontażu, montażu, kosztów transportu, diet, zakwaterowania, podróży, strat pośrednich i bezpośrednich spowodowanych uszkodzeniem produktu.

13. Uprawnienia Kupującego wynikające z niniejszej gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

14. Wszelkie dodatkowe porozumienia i oświadczenia stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

15. Wszystkie sprawy sporne powstałe na tle udzielonej gwarancji rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Gwaranta.